نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

الان که می نویسم آخرین ساعت ازسال1391راپشت سرمی گذاریم.امسال سالی بودبه غایت

سخت؛هیچ شکی نیست.اما به گذشته که نگاه می کنیم سالهای که آرزوداریم درآنهامی بودیم

وحوادث آن روزهارادرک می کردیم همان سالهای است که پرازحوادث واتفاقات گوناگون

بوده است.وقتی«هزاردستان»رانگاه می کنیم ازخیلی هاشنیده ام که هوس بودن درآن

روزگاران راداشته اندوآرزو کرده اند ازنزدیک درک می کردندالتهابات آن زمان را.یا

دوران انقلاب با تمام سختی هایش رانمی توان نادیده گرفت وگفت کاش من شاهد آن

تظاهرات ها نبودم.من دوست داشتم سختی ها را درک میکردم.سالهای که زندگی کرده ایم

درواقع همان سالهای است که دریادها مانده است.سختی های سخت وخوشی های شیرین است

که همیشه مانا هستندوسالی که داریم پشت سرمی گذاریم به گمانم جزءسالهای است که می

شود گفت زندگی کرده ایم،زندگی که بیشترمان سختی های مشترکی داشتیم وهم درد بودیم.

سالی که زلزله دردناک آذربایجان را تجربه کردیم وناراحت شدیم وبا کمکهای بی امان

مردم شریف،دلگرم به زندگی ادامه دادیم.سالی بودکه قطعاًدریادها خواهدماند.سال«نهنگ»

که تعصب خاصی به آن دارم(چون خودمم نهنگی هستم)رفت.امیدوارم درپایان سال نهنگی

دیگرماندگاری سال راازجنبه خوشی ها و موفقیت های شیرینش نگاه کنیم.سال نهنگی

دیگرمن 36 ساله خواهم شد.

پی نوشت:امسال برای همه این متن را«اس ام اس»کرده ام:«امیدوارم نوروزی که پیش رو دارید...آغازروزهایی باشد که آرزودارید»

 

۱۳٩۱/۱٢/۳٠ | ٢:٥٠ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir