نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

دیروز برای دومین بارفیلم«لئون»اثرمعروف جناب«لوک بسون»کارگردان بنام فرانسوی شاغل در«هالیوود»را دیدم. فیلمی تاثیرگذاروزیبا،پراز دیالوگهای تامل برانگیزو«قصار»که نشان می دهد«بسون»بخوبی روی شخصیت ها و دیالوگهای که بایددرزبان آنها بچرخد کار کرده وانصافاًهم خوب ازکاردرآمده.حالاچندتایی ازدیالوگهای که بنظرم زیبا آمدندرا برایتان نقل میکنم.

 

ماتیلدا:زندگی همیشه اینقدرسخته یا وقتی بچه هستی؟

لئون:نه!همیشه همینطور بوده.

...............................................................................................

لئون:درموردخوکا اینطوری حرف نزن،اونا ازخیلی آدما بهترن.

ماتیلدا:اما اونا بوی گندمیدن!

..............................................................................................

ماتیلدا:توهرکسی رو میکشی؟

لئون:نه زنی،نه بچه ای؛قانون اینه!

.............................................................................................

ماتیلدا:اگه جونم رو نجات دادی حتماًدلیل خوبی داشتی و اگه منو بندازی بیرون مثل اینه

که هیچوقت اون در رو باز نکردی.

............................................................................................

لئون:وقتی یکی رو بکشی دیگه هیچی مثل قبل نیست بایدبقیه زندگیتو با یه چشم باز 

بخوابی.

..........................................................................................

ماتیلدا:امیدوارم دروغ نگفته باشی و واقعاًهیچ عشقی تو وجودت نباشه،چون اگه باشه 

حتی یه ذره محبت نسبت به من،دراون صورت تا چنددقیقه دیگه پشیمون میشی که 

چرا چیزی نگفتی.

.........................................................................................

لئون:برای من برعکسه،سنم به حدکافی زیادهست؛زمانی برای بزرگ شدن میخوام.

۱۳٩٢/۱/۱۱ | ٧:٥۸ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir