نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

دربحبوحه شایعات پایان دنیا،نکته ای که موردتوجه واقع می شد وبه ذوق می زندبهای

بیش ازحدی بود که به«ناسا»می دادند.دلیل اکثرکسانی که وقعی به شایعه نمی

نهادندوگروه باورکنندگان را به سخره می گرفتندانتشاربیانیه ناسا بوددررابطه

بااینکه«ماچیزی مشاهده نکرده ایم وهیچ اتفاقی نخواهدافتادولذاآسوده وخرامان به

زندگی عادی خودادامه داده وازآن لذت ببرید».حالاملت های دیگربه کنار،گروهی ازمردم ما

اعتقادات خودرابوسیدند وکناری گذاشتندومنتظربیانیه های بعدی جنابان ناسایها

ماندند.ازکمترکسی شنیدم که بگوید«بابا بیخیال این چه مزخرفاتیه!مگه قرارنبودامام

زمانمان بیاییدوعدل الهی را بگستراندوهمه چیزدرجای خودمستقرشود».با چنین

رفتارهای استغفرالله ناخودگاه می گوییم«اِنَ اللهَ تٌخْلِفُ المِیعٰادْ»بله!بدون اینکه خبری ازآن

داشته باشیم.اگرقیامت برپا شود ناسا باید ازآن اطلاع یابد؟این همه خداخدامی کنیم

ودرحساس ترین لحظه ها خدافراموش می شود.چه بساکه اینها آزمایشی باشدازاین که

ببیندچقدریادش به صورت واقعی درجوامع جریان دارد.دنیاروزی پایان خواهدیافت،هیچ

شکی درآن نیست،اما«درآن هنگام که زمین به شدت به لرزه درخواهدآمد4وکوههادرهم

کوبیده می شود5وبصورت غبارپراکنده درمی آید6شماسه گروه خواهیدبود7(نخست)

سعادتمندان وخجستگان(هستند)؛وچه سعادتمندان و خجستگانی8گروه

دیگرشقاوتمندان و شومان وچه شقاوتمندان وشومانی9و (سومین گروه)پیشگامان

پیشگامانند10آنهامقربانند11...آن زمان که آسمان شکافته شود1وآن زمان که ستارگان

پراکنده شوند وفروریزند2وآن زمان که دریاهابه هم پیوسته شود3وآن زمان که

قبرهازیروروگردد(ومردگان خارج شوند)4هرکس می داند آنچه پیش فرستاده وآنچه را برای

بعدگذاشته است5ای انسان!چه چیزتورادربرابرپروردگارکریمت مغرورساخته

است؟6...بله،درآن روزمطمئنم ناساهم چون ما ازحادثه باخبرخواهدگشت.

 

آیات4الی 11 سوره واقعه وآیات1الی6سوره انفطار

۱۳٩۱/٩/۳٠ | ٥:٥٠ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir