نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

موردعجیب مسعودفراستی؛یکی ازاشخاص موردعلاقه من،کسی که توانسته سینماراباچالشی

جدیدمواجه کند.چالشی که قبل ازآن فقط درروزنامه ها ومجلات جریان داشت وحالاابعادی

گسترده به خودگرفته ومیزان نفوذ خودرابسیارگسترش داده است.موردی که شاید به جرات

بتوان گفت فیلمسازان را هنگام ساخت حتی بصورت نیم نگاهی هم که شده متوجه خودمی

کند.ویژگی مثبتی که داردومراجذب خودکرده داشتن صداقت واصول مشخصی است که

تقریباً ازهمان دهه شصت که شروع به نقدکرده باخودحفظ کرده است وهمچنین اینکه با کسی

تعارف ندارد..چندنمونه ازاظهارات اورامرورمی کنیم تا حساب کاردستتان بیایید.«نوبت

عاشقی به عنوان سینما هیچ ندارد.نه یک میزانسن عاشقانه،نه یک دکوپاژدرست،نه

بازیگیری ازبازیگران،نه تدوین،نه انسجام ومهمترازهمه،حس،که فاقدآن است .سینمای نوبت

عاشقی درحدسینمای تجربی شانزده میلی متری است؛آن هم ازنوع ابتداییش....وقتی انسان با

تقلب درس بخواند وکلاس اول رانگذرانده دیپلم بخواهد قطعاًردخواهدشدوبه کلاس اول برمی

گردد(نوبت عاشقی-مخملباف-1369)»...«زیردرختان زیتون یک فیلم دروغین است وتوهین

آمیز.فیلمی ابتروتجربی که بیش ازآن که حتی یک پشت صحنه بازسازی شده ویدویی

باشد،راش های یک پشت صحنه جعلی است که ازهرنمای آن تصنع،دروغ ونابلدی

سرریزاست.(کیارستمی-1372)»...«محاکمه درخیابان فیلم سخیفی است وعقیم.فیلمی بی

دردوبی مسئله.همه چیزآن باسمه ای است.(کیمیایی-1387)...«دیده بان را دوست دارم به

خاطرسادگی،صفا ومهربانیش وسپیدس نگاه بی تکلفش و این مهم با شخصیت سازنده اش

همانندی و همخوانی دارد.(حاتمی کیا-1368)»...«دعوت نه مارا نه دعوت به دیدنش می کند

و نه ترغیب به نقدش،چرا که فیلم همچون موضوعش سقط جنین شده،نه سزارین.نطفه فیلم

هنوزبه جنین تبدیل نشده،سقط شده...دعوت شبیه سری فیلمهای کوتاه تبلیغاتی سفارشی بی

سروته و شلخته تلویزیونی است برای پرکردن آنتن (حاتمی کیا-1387)»...عجیب است!نیست؟

۱۳٩۱/۱٠/٢ | ٩:٢۸ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir