نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

موردعجیب بهرام شفیع؛شایدبه نظرعجیب برسدکه چرا بهرام شفیع موردعجیبی است.بله

اوموردعجیب است،چون حرکاتش عجیب،رفتارش عجیب وکلاًهمه چیزش عجیب است(می

دانم«عجیب»زیادبکاربردم).بهترین کلمه ی که درمی توانم درمورداو بکارببرم تنها

واژه«سوهان»است.ازهمان زمان که گزارش فوتبال می کرد و وسط بازی یاد سیستم«سونا

وجکوزی»ورزشگاه«اولترافورد»می افتاد وبی خیال بازی می شد،تا الان که موقع اجراهای

شدیداً بدش وقت و بی وقت میان صحبت های مهمانها وحتی مجری های آیتم های مختلف

برنامه خود می پرد،تامی تواندسوهان درشت دندانه بر روان آدمی استعمال می کند.گزارش

های جوادخیابانی وسرهنگ علیفر را باید باگوش جان شنید درمقابل بهرام شفیع.اودرمقابل

افرادضعیف وبا موضع پایین(مانندمجریان جوان خود)گستاخانه برخوردمی کند

ودربرابرافرادهجومی(مثل مایلی کهن)شدیداً منفعل و بی دست وپا نشان داده است.بنظرم

اوزیادچیزی ازآداب معاشرت نمی داند.وحتی سواد خیلی کمی هم دارد.

۱۳٩۱/۱٠/٤ | ۸:۳۱ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir