نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

پنجشنبه هفته گذشته سینما بودیم.داشتیم بی خود وبی جهت

فیلم«بیخود وبی جهت»رامی دیدیم.بنظرم فیلم بی خود و بی جهتی

بود. این هقته پنجشنبه،یعنی همین امروزهم سینمابودیم.«بغض» فیلم

خوبی نبوداماخیلی بهترازبی خودوبی جهت بود.خیلی.فضای فیلم «بی

خودوبی جهت»تهوع آوربود و مریض کننده،گربه سیاه و کمک راننده

دیوانه و خود راننده که فقط مشغول لمباندن است وآدم مذهبی فیلم که

گویا قدرارزنی فهم و شعورندارد.یک سکانس را همین طوربه قول

فرنگی ها استرچ کردندوبه عنوان فیلم دادند به خورد ما.هرچه که بیش

ترمی گذردبیشترمی خواهم بپذیرم که سینما مدیوم ما نیست و به

همین زودی هاهم نخواهد شد.چرا؟چون فعلاًادبیاتمان مالی نیست.


۱۳٩۱/۱٠/٧ | ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir