عصر خر

آلدو بنجامین در دادگاه محاکمه خودش وقتی داشت در مورد میمی اندروود که شخصیتی بود شبیه خودش و همان قدر داغان گفت: "دوست ندارم کسی را زیر سایه کسی دیگر دوست داشته باشم!"

فکر می کنم الان دیگر قضیه دوست نداشتن نیست. قضیه اجبارِ کنار آمدن است. کنار آمدن با این که در روح و قلب هر کسی جای پاهایی با سایز مختلف می توانی پیدا کنی. خیابان هایی با رنگ و بوی افرادی که با آنها قدم زده ای! دست هایی که گرفته ای و ... در عصر فوران نیاز به لذت بردن قرار داریم. لذت های ملموس چند دقیقه ای! لذت هم آغوشی با کسی و لذت هم صحبتی با کسی دیگر و لذت توجه به کسی دیگر و لذت و لذت و لذت و لذت و لذت و لذت و این است عصر ما، عصر بی قیدی و دریدگی و لذت های ملموس!

/ 0 نظر / 50 بازدید