تعصب

اول اینکه تعصب دارد و بعد چون متعصب است قدرت تحلیلش از کار می افتد. انسانی هم

که نتواند تحلیل کند می شود خشک مذهب، خشک لیبرال، خشک فلان مکتب و مسلک و

مرام و به سهم خود در خشکاندن ریشه همان دین و مکتب و مسلک سهیم!

/ 0 نظر / 29 بازدید