نای دل...

دل چقدر«نا»دارد که«نه»بشنود؟

نمی دانم!

             فقط می دانم،فقط می دانم

که دیگرقلم پا را تهدیدخواهدکرد و زبان را

که دیگربس است...

یکی می رود،دیگری می گوید

                                        و درد ازآن من است...

/ 1 نظر / 4 بازدید

چه جالب!دل چقدر نا دارد که نه بشنود! بیچاره دل بی نا و نوا!