عادت

کامو گفته است انسان ها موجوداتی هستند که زود به همه چیز عادت می کنند. شرط

بقا هم همین باشد شاید. اما گاه به موقعیت ها و شرایطی عادت می کنیم که از دور

خیلی ترسناک و عجیب بنظر می رسد. مثل موقعیتی که جورج اورول در کتاب "چرا می

نوسیم" از یک صحنه اعدام و واکنش دکتر به آن توصیف می کند.

راس ساعت هشت،شیپوری از سربازخانه به گوش رسید که در آن هوای نمناک بسیار

ضعیف بنظر می آمد. با شنیدن صدای شیپور، ناظر زندان که دور از همه ما ایستاده بود و

با عصایش با سنگریزه های روی زمین بازی می کرد، سر برداشت. او پزشک ارتش بود و

سیبیلی هیتلری و صدایی خشن داشت. او با عصبانیت گفت: "بخاطر خدا بجنب

فرانسیس، او تا الان باید مرده باشد. هنوز آماده نیستید؟" 

/ 0 نظر / 27 بازدید