عدالت

عدالت الهی را همین بس که همه در حال امتحان دادن هستیم. یکی با داشته های مادی

اش. یکی با نداشته های مادی اش. یکی با روی زیبا و دیگری با روی نه چندان زیبا. یکی با

هوش بالا و دیگری با هوش نه خیلی بالا!

/ 0 نظر / 27 بازدید