عادت

عادت،عادت،عادت.آفت روح انسان عادت کردن به انجام کاری است.عادت کردن نقطه

مقابل آگاهی است واین آگاهی کلیدی ترین نکته درنوع بشربه حساب می آید.ترک

عادت موجب کامیابی است.ترک عادت نه اینکه دست ازانجام کارهای خودبکشیم که

صدالبته بایددربرخی موارداینچنین هم بکنیم اما منظورازترک عادت یعنی کاری را به

شکل متفاوت ویا درحال و هوای جدید وتازه انجام دادن.مابرای درامان ماندن ازشر

افسردگی ودل مردگی و روزمرگی نیازداریم که همیشه تازه و پرطراوت باشیم وبدین

منظور ضروری است خودراازعادت کردن برهانیم.مانبایدعادت کنیم هرروزبه یک شکل

سرکارویادانشگاه حاضرشویم.این باعث می شودما کمترمتوجه تازگی ها شویم ما

نبایدعادت کنیم هرروزکتاب بخوانیم وبا یک روزکتاب نخواندن عذاب وجدان بگیرم که البته

این عذاب وجدان نیست،دردهای حاصل ازکندن غده عادت است.نبایدبرای خودعادت

تراشید.عادت دادن وعادت کردن به نوعی اجباربدل خواهدشدواجبارهمیشه درتضادبا

سرشت انسان بوده است.عادت اختیارانسان را سلب می کند ودرمقابل چیزدندان گیری

نصیب انسان نمی کند.درعبادت ها هم توصیه شده که طراوت حفظ شود و اصل عبادت

باشدنه عادت.من عادت نخواهم کرد (مجبورنخواهم بود) هرروزکتاب بخوانم،فیلم

ببینم،کارکنم.به صبحانه،ناهاروشام هم نبایدعادت کرد.عادت پوسته ای بیشترنیست

درعادت خبری ازجوهر نیست.درپایان عادت کردن به این زندگی کوتاه یعنی

خواب!واگربفهمیم زندگی کوتاه است تلاش خواهیم کردبیشترازاستعدادخودبهره ببریم و

دراین نشاط است و تازگی،بابکاربردن استعدادخودچیزهای نویی بدست خواهیم آورد

واین یعنی زندگی باکیفیت.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

یک متن کاملا مبسوط درمورد عادت.مرسی