کشف و پایان

به پایان رساندن کاری وکشف کردن و یا پی بردن به رازی می توانداسباب خرسندی ولذت

انسان را فراهم کند.حال آن کاری که به پایان می رسد می خواهدیک پروژه عظیم علمی باشد

ویا به پایان بردن نگارش داستانی ویاحتی خواندن وتمام کردن رمانی قطوردرحد«برادران

کارامازوف».همه لذت بخش هستند منتها بامراتبی متفاوت.من ازکوچکترین پایان ها

وکوچکترین کشف ها سخن خواهم گفت.مواردی که به جرات می توانم بگویم که

مراخرسندکرده اند.درطول عمربیست وچهارساله ام کمترشده که بتوانم ازتمام جوهره ی

وجودی خودکاری استفاده کنم.شایدبه تعدادانگشتان دودست نرسد.اما این روزهاکه این اتفاق

درشرف انجام است،زمانی که خودکاردردست می گیرم نگاهی به جوهردان آن هم می کنم

وگفتگوی دردرونم شکل می گیردبه این مضمون؛«اینومن تمومش کردم،آره...»سررا هم

حین این گفتگوتکان می دهم وازخودم راضی می شوم.حتی نمی خواهم آن خودکارتمام شده

را دوربیندازم تا ازآن به عنوان نشانی ویادگاراستمراردرکاری نگه داری کنم.به پایان

رساندن لذت بخش است.نکته دیگرکشف است وپی بردن به مسئله ای است.آخرین باری که

ازیی بردن به نکته ای بسیارلذت بردم سرفیلم«چارلی و کارخانه شکلات سازی»ساخته«تیم

برتون»بابازی زیبای«جانی دپ»بود.چارلی برای بدست یکی ازپنح بلیت طلایی ورودبه

کارخانه با پول پدربزرگش شکلاتی می خرد و شانس خودرا امتحان می کنداما شکلات فاقد

بلیت طلایی است.یکبارهم که برای تولدچارلی ازآن شکلات ها خریده بودند به امید بلیت

طلایی وهمه خانواده منتظربازکردن شکلات بودند،بازهم خبری ازبلیت طلایی نشد.دراوج

ناامیدی چارلی پولی درخیابان پیدامی کندوبا آن یکی دیگرازشکلات های«ونکا»رامی

خردواین باربلیت طلایی داخل شکلات بود.نکته ی که دراین فیلم بود توجه «تیم برتون»به

بخت واقبال است.اینکه همیشه با دسترنج خودنمی توان به آرزوها رسید بعضی مواقع

بایدبخت واقبال هم باانسان یارباشد.کشف لذت بخشی بودهرچندتابلوبوده باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید