زندگی را گاه ارزش غم خوردن هست

زندگی را نفسی ارزشی غم خوردن نیست؟ چرا، گاهی باید غم خورد و با غم از درد بیرون

شد. غم هست، چون هستند کسانی که باید باشند و نیستند و وقتی نیستند از غم

گریزی نیست. غم هست چون هستند کسانی که ما را "دچار" می کنند و دوری شان غم

ناک است و درد آور.

/ 0 نظر / 27 بازدید