جذابیت

جذابیت یک کیفیت ثاونیه ست. اما خیلی اوقات تحت تاثیر همین کیفیت قرار می گیریم

و حرفها و اعمالی را می پذیریم که مکررند و هیچ اصالتی ندارند و گاه حتی باطل! مثل

مرد کچل بالغی که قدم به سلمانی گذاشت و خطابه گیرا اما مکرر و باطلی کرد در مذمت

عزاداری اربعین و زائران و شعری خواند و ریاکار نامید همه را! حرفهایی که زد همه مکرر

بودند مثل حرفهای همیشگی جماعت ناراضی که در صف نان، داخل تاکسی،برخی

گعده های خانوادگی و دورهمی و شبکه های آن ور آبی که همه چیز را پای مذهب و

مذهبیون می نویسند و نمی بینند جکومت های لامذهب بسیاری که عقب تر از ما

هستند. اگر قدرت تحلیل نباشد. اگر حال تفکر نباشد و اگر عنان هوس هایمان را رها

کنیم، آن وقت است که جذابیت، این کیفیت ثانویه اصالت خواهد داشت و هدایتگر ما.

/ 0 نظر / 28 بازدید