آب فقط آب نیست 2 !

مچش را گرفته بودم. مچ سهند را! همو که دیروز روانکاوی ام می کرد :)) دادیار پرونده اتهام صحنه سازی شان اعتقاد راسخ دارد که او تصادف را صحنه سازی کرده است. کاری هم به این ندارد که ماشین را سه ساعت بود که خریده بودند و یا برادرش بابک دستش شکسته در این ماجرا یا این ها اصلا شکایتی نکرده اند از همان ابتدا و یا اینها نبودند که پلیس خبر کرده باشند و کار کار تماشاچیان همیشه حاضر بود و یا اینها اصلا بیمه بدنه ندارند و تمام حرف هایی که اینها به درستی می گویند و دادیار محترم(؟)باور نمی کند. به وکیل می گوید کاری می کنم که اعتراف کنند!!! اعتراف به تشخیص غلطی که افسر داده است! گیریم که صحنه هم مشکوک باشد اندکی! این همه دلیل کافی نیست؟ اینها را که می گوید دیوانه می شود و کل نظام را زیر سوال می برد. می گویم تقصیر نظام نیست. کار کار خودش است. نمی تواند از ظاهر عبور کند! در همان ظاهر قضیه مانده است! چشمان ظاهر بینش راه بسوی باطن ندارد و چقدر بی شمار هستند اینها!
/ 0 نظر / 39 بازدید