تکلمه ات

من برای خود زندگی می کنم...

اما اگربگذارد،صدای پچ پچ آدمهای که می گویند:اورانگاه؟!

............................................................................

ریسمان اراده ام نخ شده،چشمانم ترسو...

............................................................................

ازمن اصراربود وازاو انکار،انگارزنگاربسته است روح او...

..........................................................................

بهارمرا یکسال پیرترمی کند،بایدخوشحال باشم؟

 

دیالوگ ِحال مرا خوب کرده:نمی دونم الان بایدچیکارکنم.فقط می دونم زندگی خیلی کوتاهه وهرچی زمان و وقت بیشتری داشته باشیم جزء شانس حساب میشه(رابرت دنیرو،مخمصه، ساخته مایکل مان1995)

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

عالی ! چقد تلخی خوبی(!) توشون بود.تعدادی واقعیت تلخ!