خیلی کوچک

یک گام تا رسیدن به هدفی مادی که برای همین روزها تعریف کرده بودم نمانده است. در اینکه حتی بزرگترین موفقیت های مادی هم فضیلت ناچیزی بیش نیستند تردیدی ندارم. اما لذت حاصل از این کوچکترین موفقیت، هیچ نسبتی با اندازه موفقیت در شرف حصول ندارد. لذت و شوق بسیاری وجود دارد! تعجب برانگیز است و تاسف آور!
/ 0 نظر / 43 بازدید