هشت و ربع عصر

عاشق برخی زمان ها هستم. عاشق برخی تکرارها. عاشق برخی عادت ها. عاشق

شنیدن هر روزه ی صدای مادر در اول صبح و تکان دادن دستهایم کنار در به نشانه ی

خداحافظی و بوسه فرستادن به حضرتش و تکان دست و بوسه فرستادن حضرت به من به

نشانه ی خوش آمدی. این روزها عاشق ساعت هشت و ربع عصر هم هستم. ساعتی که

صدای چرخش کلید فاطمه روی در را می شنوم. شاید گاهی بر نگردم و نگاهش نکنم. اما

دلم سرور است و شادی!

/ 0 نظر / 27 بازدید