کیهان...

اگرمی شدماشینی درست کرد که بتواندسرعتی بیشترازسرعت نور داشته باشد،آن

وقت بود که می شد درزمان سفرکرد.سرعت نور300000 کیلومتردر«ثانیه»است.سریع

ترین پرنده ها احتمالاً «شاتل های فضایی»بودند(بله بودندچون الان دیگه بازنشسته

شدند)که حداکثرمی توانستندباسرعت 28 هزارکیلومتربر«ساعت»حرکت کنند.خیلی

بعیدبنظرمی رسد که بشود به آن سرعت رسید(اگر 28 هزارکیلومتربرثانیه بود بازیه

چیزی).تازگی ها شیفته کیهان و مافیهایش شده ام،شگفتی بسیاردرونش نهفته

است.وقتی متوجه می شوی که الان و در این لحظه که مشغولی تایپی درون«بیگ

بنگ»قرارداری،یعنی هنوزبیگ بنگ تمام نشده،یعنی هنوزهم کهکشان ها با سرعت

عجیبی درحال درو شدن ازیکدیگرهستند.قدرت انفجار به قدری است که بعداز«15

میلیاردسال»هنوزانرژی خود را ازدست نداده است.اگرروزگاری این انرژی پایان یابدآن وقت

است که قدرت جاذبه بیش ازاینها خودنمایی خواهدکرد،یعنی کهکشانها دوباره به هم

نزدیک خواهندشد؛بازانقباض!واین آیه...«درآن روزکه آسمان را چون طوماری درهم می

پیچیم،(سپس)همان گونه که آفرینش را آغازکردیم،آن را بازمی گردانیم؛این وعده ای

است برما،وما قطعاً آن را انجام خواهیم داد»انبیاء 104....اگرنیروی حاصل ازانفجاربزرگ

تمام شودجاذبه همچون طومارعمل خواهدکرد.شگفتاازاین کتاب روشنگر...

 

پی نوشت:غرض این بود که اگرماشین زمان داشتم و به گذشته سفرمی کردم چه

کارهایی را اصلاًانجام نمی دادم که به آن اشاره هم نکردم(ازترس طولانی شدن پست).

پی پی نوشت:متاسفانه ازاین روزهایی که پشت سرمی گذارم متنفرم و دوباره باید

عرض کنم شادم که این روزها می گذرد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسین اسکندری

خیلی خیلی جالبه این نجوم ! اگر بنا به جبر نمی رفتم سراغ مکانیک و مهندسی حتما نجوم میخوندم تا با این همه عجایب شگفت آور درگیر باشم.خیلی جالبه ! خیلی ! . و روشنگری قرآن.تکلیف رو مشخص می کنه ! . امیدوارم روزهای خوبت هرچه زودتر برسن ! خودتم سعی کن از قانون ِ به درک و دایورت کردن روی کشکک زانو استفاده کنی.جواب میده محمد