تنهاتو میخواهی مرا

امروزمیخواهم مطلبی ازاستاد«فاطمی نیا»ازکتاب«نکته ها ازگفته ها»نقل کنم.من که

خودم بسیارلذت بردم امیدوارم شماهم راضی باشید.

برخی ازافراد،توهمی نموده اند وگفته اند:اگرانسان گناهی انجام دهد،آثارآن« گناه درنفس باقی

است؛حتی اگرتوبه کامل نمایدو خداوندهم اورا ببخشد،بازآثارآن ازبین رفتنی نیست!این

بسیاراشتباه و مخالف آیات و روایات است.خدادرآیه 70سوره فرقان می فرماید «مگرکسی که

توبه و بازگشت نمایدوایمان آوردوعمل صالح انجام دهد؛پس اینان هستندکه خداوندکردارزشت

وسیئات آنان راتبدیل و حسنات و خوبی ها می کند».درحدیث معتبرداریم که:«توبه کننده

ازگناه،مانندکسی است که هیچ گناهی نکرده است»یا امیرالمومنین (ع)می فرمایند«توبه،دلها

راپاک می کند و گناهان رامی شوید».درقسمت دیگری ازکتاب اشتیاق خداونددرقبال توبه

کننده و کسی که بازمی گرددرا اینگونه بیان می کند:«اگرکسی دربیابان مسافرباشدوتمام

زادوتوشه اش برمرکب باشدو مرکبش گریخته باشدونتواندآن را پیدا کندوناامیدوتشنه درگوشه

ای بیفتد؛دراین هنگام اسب ناگهان پیداشود،آن شخص چقدرخوشحال می شود؟!درحدیث است

که: وقتی بنده خداازراه خلاف و گناه دست برداشته وبسوی خداوندبرگرددوتوبه کند

خداوند بیشترازآن شخصی که دربیابان زادو توشه اش را پیدا کرده خوشحال خواهد شد».

بعضی وقت ها این بیت درذهنم جاری می شودوازتکرارآن بسی لذت می برم.«تنها

تویی،تنها تویی درخلوت تنهاییم      تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوایی ایم»

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

ممنون بابت متن به این خوبی.خوبه آدم در کنار این رجا یه خوفی هم داشته باشه.این دوتا که باهم عجین بشن خیلی خوب میشه. اون تعبیر لذت خدا از توبه بندش خیلی برام جالب بود و تامل برانگیز.فکر کردی بهش؟