نیات صدساله

درباب چرایی تنبلی دربین ایرانی هابه نتیجه ای رسیده بودم که بلافاصله ردکردمش. نتیجه

ماخوذه راهم ازیکی ازشاخص ها که مربوط می شد به«ارائه ایده های جدید وخلاق

بودن»گرفتم وآن نتیجه دردناک این بودکه احتمالاًمیزان«آی کیو»ماایرانی ها  نسبت به

دیگرجوامع درسطح پایین تری قرارداشته باشد.چون ایده های جدیدو خلاق بودن ناشی

ازنحوه کارکرد«کله»می باشدواین هم به این مربوط است که«کله»ی درکارباشدوایده های

جدیدوخلاقیت ازآن ساطع شود.اماوقتی یادم آمدکه«بابک فردوسی»(اگراشتباه نکنم) مسئول

پروژه فرودبه سطح مریخ «کنجکاوی»ناسابود. یادکترفیروزی(بازاگراشتباه نکنم)یکی

ازمسئولان پروژه سفربه مریخ ناسابود. وقتی فهمیدم که همین بغل گوشم همشهریانم

دردانشکده پزشکی تبریزتوانستند داروی درمان قطعی بیماری وحشتناک«ام اس»رابدست

بیاورند.یاوقتی بیادمی آورم که کشورم یکی ازچندکشوربرتردرزمینه«ربات»است.یاوقتی

درالمپیادهای علمی حتماًسکویی بدست می آورد.یاحتی وقتی می بینم سینمایمان یکی

ازسینماهای صاحب سبک و صاحب لحن دردنیاست،به خودم اطمینان می دهم که ماازلحاظ

میزان بهره از«آی کیو»هیچ کم ازآنها که زرنگ ترازما لقب گرفته اندنداریم.احساس می کنم

کمبود ما«انگیزه» است وبهادادن به همدیگر،جدی گرفتن همدیگر.کمبودمااستفاده نکردن

ازشیوه های مدرن وعلمی درکارهایمان است.احتمالاهیچکدام ازشیوه های که دانشجویان

درواحد«کارآفرینی»خودشان یادگرفته انددرمدیریت کلان مملکتی جایی ندارد.شیوه های

مثل«طوفان فکری»که هرایده ای هرقدرهم که بی ربط باشدبدون خنده بررسی می

شود.اگرهم حضوری نمی توانی بازعیب نداردشیوه علمی دیگرچون «دلفی»هست که بتوانی

ایده های جدیدونوخودرابدون اینکه بدانند کیستی بنویسی و به بحث بگذاری.معلم هایکی ازبی

انگیزه ترین واحتمالاتنبل ترین افرادجامعه ماهستند. واقعاًچرا؟چون بهایی که بایدبه

کارآنهاداده شوداینی نیست که الان وجوددارد.معلم ها فقط بایدآدم تربیت کنند نه اینکه

مسافرکش هم باشند.دقت کنید که ژاپن پیشرفته، بهشت معلم هاست.چون مسئولانشان

میدادندکه مسئول اینکه جامعه آینده چه جور جامعه ای خواهدبودگروه تربیت کنندگان

هستند.الان که بین تنبل ترین هاجای گرفتیم؛ ازاین به بعدوباآویزه گوش کردن این سخن

از«امیرکبیر»که گفت«اگرنیت یک ساله ،برنج بکارید.اگرنیت ده ساله دارید درخت غرس

کنید واگرنیت صدساله دارید آدم تربیت کنید»، سعی کنیم زین پس(!)آدم تربیت کنیم.آدمهایی

که بتوانندبه راحتی هرآنچه درذهنشان میگذرد رابیان کنند.خوب وبد را جامعه ازهم سوامی

کندوبا شاخص ها می سنجد.آدمهایی که نصف بیشترشان خودسانسورنباشند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

اگه یه مقدار به هم اعتماد داشتیم و حرف هم رو قبول می کردیم و در کنارهم حرکت می کردیم نه پشت سر و یا جلوی هم ماهم الان ژاپن بودیم! یه تفکریه که تو اذهان ملت به وجود اومده که حاصل چندین سال زندگی نادرسته.شرایطی که منافع شخصی-چه برای مسئولین و چه برای مردم-بر هر چیزی ترجیح داده میشه و به تبع اون فرد یا افرادن که موفق و خوشبخت میشن نه جامعه. ما داشتیم و هنوزم داریم استعدادهارو.اما تا وقتی که منافع شخصی درمیون باشه عمرا استعدادی کشف و شکوفا نمیشه !