take yourself and run

این چند روز اخیر به این فکر می کنم تنها چیزی که می تواند مرا ارضاء کند وقف کردن خودم

است، کمک کردن است. دوست دارم دور باشم از فضای شهری و زندگی روزمره! دوست

دارم در میدان جنگ باشم و کمک حال مجروحان یا در جاده ها یا در بیمارستان ها ...

دوست دارم خیلی مفید باشم خیلی خیلی بیشتر خیلی بیشتر! آه خدای من ...

/ 1 نظر / 27 بازدید